تهران - ایران

صاف

دمای فعلی: 4°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 2°C

حداکثر دما: 11°C

اراک - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 3°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: -4°C

حداکثر دما: 9°C

ارومیه - ایران

صاف

دمای فعلی: 3°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: -4°C

حداکثر دما: 7°C

اصفهان - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 5°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: -7°C

حداکثر دما: 10°C

اهواز - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 16°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 7°C

حداکثر دما: 21°C

بجنورد - ایران

صاف

دمای فعلی: 0°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: -6°C

حداکثر دما: 6°C

بندر عباس - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 21°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 25°C

بیرجند - ایران

صاف

دمای فعلی: 7°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: -5°C

حداکثر دما: 11°C

تبریز - ایران

صاف

دمای فعلی: 2°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: -3°C

حداکثر دما: 7°C

زاهدان - ایران

صاف

دمای فعلی: 6°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: -3°C

حداکثر دما: 13°C

زنجان - ایران

صاف

دمای فعلی: 1°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: -6°C

حداکثر دما: 5°C

شیراز - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 5°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 1°C

حداکثر دما: 14°C

کرمان - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 9°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: -7°C

حداکثر دما: 9°C

کرمانشاه - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 3°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: -6°C

حداکثر دما: 11°C

گرگان - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 7°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 0°C

حداکثر دما: 11°C

مشهد - ایران

صاف

دمای فعلی: -1°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: -5°C

حداکثر دما: 6°C

یزد - ایران

ابری

دمای فعلی: 5°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: -1°C

حداکثر دما: 13°C