تهران - ایران

صاف

دمای فعلی: 32°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 24°C

حداکثر دما: 34°C

اراک - ایران

dust

دمای فعلی: 32°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 21°C

حداکثر دما: 33°C

ارومیه - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 29°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 17°C

حداکثر دما: 32°C

اصفهان - ایران

dust

دمای فعلی: 34°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 21°C

حداکثر دما: 36°C

اهواز - ایران

صاف

دمای فعلی: 43°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 31°C

حداکثر دما: 46°C

بجنورد - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 27°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 16°C

حداکثر دما: 31°C

بندر عباس - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 38°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 29°C

حداکثر دما: 39°C

بیرجند - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 36°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 17°C

حداکثر دما: 38°C

تبریز - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 28°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 18°C

حداکثر دما: 32°C

زاهدان - ایران

مه خفیف

دمای فعلی: 36°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 21°C

حداکثر دما: 37°C

زنجان - ایران

صاف

دمای فعلی: 23°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 14°C

حداکثر دما: 28°C

شیراز - ایران

صاف

دمای فعلی: 39°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 23°C

حداکثر دما: 42°C

کرمان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 36°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 21°C

حداکثر دما: 38°C

کرمانشاه - ایران

صاف

دمای فعلی: 36°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 20°C

حداکثر دما: 39°C

گرگان - ایران

ابری

دمای فعلی: 26°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 21°C

حداکثر دما: 30°C

مشهد - ایران

صاف

دمای فعلی: 27°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 18°C

حداکثر دما: 31°C

یزد - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 38°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 25°C

حداکثر دما: 37°C