تهران - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 16°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 21°C

اراک - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 9°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 4°C

حداکثر دما: 18°C

ارومیه - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 12°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 4°C

حداکثر دما: 18°C

اصفهان - ایران

صاف

دمای فعلی: 15°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 5°C

حداکثر دما: 18°C

اهواز - ایران

صاف

دمای فعلی: 27°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 17°C

حداکثر دما: 30°C

بجنورد - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 6°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 6°C

حداکثر دما: 17°C

بندر عباس - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 31°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

وزش باد

حداقل دما: 21°C

حداکثر دما: 32°C

بیرجند - ایران

صاف

دمای فعلی: 16°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

رگبار

حداقل دما: 6°C

حداکثر دما: 16°C

تبریز - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 11°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 6°C

حداکثر دما: 18°C

زاهدان - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 27°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

رگبار

حداقل دما: 10°C

حداکثر دما: 23°C

زنجان - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 9°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 2°C

حداکثر دما: 17°C

شیراز - ایران

ابری

دمای فعلی: 18°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 9°C

حداکثر دما: 22°C

کرمان - ایران

صاف

دمای فعلی: 20°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

scattered thunderstorms

حداقل دما: 7°C

حداکثر دما: 19°C

کرمانشاه - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 15°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 5°C

حداکثر دما: 19°C

گرگان - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 15°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 10°C

حداکثر دما: 21°C

مشهد - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 13°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 7°C

حداکثر دما: 18°C

یزد - ایران

صاف

دمای فعلی: 20°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 13°C

حداکثر دما: 22°C