تهران - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 30°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 24°C

حداکثر دما: 35°C

اراک - ایران

صاف

دمای فعلی: 23°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 19°C

حداکثر دما: 34°C

ارومیه - ایران

صاف

دمای فعلی: 23°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 16°C

حداکثر دما: 34°C

اصفهان - ایران

صاف

دمای فعلی: 22°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 18°C

حداکثر دما: 32°C

اهواز - ایران

صاف

دمای فعلی: 39°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 32°C

حداکثر دما: 48°C

بجنورد - ایران

صاف

دمای فعلی: 23°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 17°C

حداکثر دما: 34°C

بندر عباس - ایران

صاف

دمای فعلی: 37°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 29°C

حداکثر دما: 42°C

بیرجند - ایران

صاف

دمای فعلی: 24°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 16°C

حداکثر دما: 32°C

تبریز - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 27°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 22°C

حداکثر دما: 35°C

زاهدان - ایران

صاف

دمای فعلی: 28°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 17°C

حداکثر دما: 34°C

زنجان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 30°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 16°C

حداکثر دما: 34°C

شیراز - ایران

صاف

دمای فعلی: 28°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 19°C

حداکثر دما: 34°C

کرمان - ایران

صاف

دمای فعلی: 23°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 13°C

حداکثر دما: 32°C

کرمانشاه - ایران

صاف

دمای فعلی: 27°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 21°C

حداکثر دما: 38°C

گرگان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 27°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 26°C

حداکثر دما: 37°C

مشهد - ایران

صاف

دمای فعلی: 24°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 18°C

حداکثر دما: 33°C

یزد - ایران

صاف

دمای فعلی: 28°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 22°C

حداکثر دما: 36°C