تهران - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 15°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 10°C

حداکثر دما: 16°C

اراک - ایران

ابری

دمای فعلی: 14°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 4°C

حداکثر دما: 16°C

ارومیه - ایران

مه خفیف

دمای فعلی: 13°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

رگبار

حداقل دما: 5°C

حداکثر دما: 14°C

اصفهان - ایران

صاف

دمای فعلی: 17°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 6°C

حداکثر دما: 17°C

اهواز - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 27°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

وزش باد

حداقل دما: 18°C

حداکثر دما: 30°C

بجنورد - ایران

صاف

دمای فعلی: 13°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 3°C

حداکثر دما: 18°C

بندر عباس - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 30°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 21°C

حداکثر دما: 33°C

بیرجند - ایران

ابری

دمای فعلی: 13°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 7°C

حداکثر دما: 19°C

تبریز - ایران

مه خفیف

دمای فعلی: 15°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 8°C

حداکثر دما: 17°C

زاهدان - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 14°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 7°C

حداکثر دما: 21°C

زنجان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 15°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

کاملاً ابری

حداقل دما: 5°C

حداکثر دما: 16°C

شیراز - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 23°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 11°C

حداکثر دما: 22°C

کرمان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 14°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 7°C

حداکثر دما: 21°C

کرمانشاه - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 17°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

رگبار

حداقل دما: 6°C

حداکثر دما: 16°C

گرگان - ایران

صاف

دمای فعلی: 20°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 10°C

حداکثر دما: 22°C

مشهد - ایران

صاف

دمای فعلی: 10°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 6°C

حداکثر دما: 17°C

یزد - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 16°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 13°C

حداکثر دما: 22°C