تهران - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 9°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 4°C

حداکثر دما: 14°C

اراک - ایران

مه آلود

دمای فعلی: -1°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: -2°C

حداکثر دما: 13°C

ارومیه - ایران

مه آلود

دمای فعلی: 1°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: -2°C

حداکثر دما: 9°C

اصفهان - ایران

دمای فعلی: 4°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: -2°C

حداکثر دما: 15°C

اهواز - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 13°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 13°C

حداکثر دما: 23°C

بجنورد - ایران

صاف

دمای فعلی: 3°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: -1°C

حداکثر دما: 13°C

بندر عباس - ایران

صاف

دمای فعلی: 24°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 13°C

حداکثر دما: 26°C

بیرجند - ایران

صاف

دمای فعلی: 5°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: -1°C

حداکثر دما: 16°C

تبریز - ایران

صاف

دمای فعلی: 2°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 0°C

حداکثر دما: 8°C

زاهدان - ایران

صاف

دمای فعلی: 12°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: -1°C

حداکثر دما: 19°C

زنجان - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 3°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: -3°C

حداکثر دما: 8°C

شیراز - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 8°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 3°C

حداکثر دما: 19°C

کرمان - ایران

صاف

دمای فعلی: 9°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: -1°C

حداکثر دما: 18°C

کرمانشاه - ایران

ابری

دمای فعلی: 4°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 1°C

حداکثر دما: 14°C

گرگان - ایران

صاف

دمای فعلی: 9°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 7°C

حداکثر دما: 21°C

مشهد - ایران

صاف

دمای فعلی: 9°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 3°C

حداکثر دما: 16°C

یزد - ایران

صاف

دمای فعلی: 9°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 6°C

حداکثر دما: 20°C