تهران - ایران

توفان همراه با رعد و برق

دمای فعلی: 17°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 14°C

حداکثر دما: 24°C

اراک - ایران

مه خفیف

دمای فعلی: 18°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 5°C

حداکثر دما: 23°C

ارومیه - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 19°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 7°C

حداکثر دما: 22°C

اصفهان - ایران

توفان همراه با رعد و برق

دمای فعلی: 13°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 10°C

حداکثر دما: 28°C

اهواز - ایران

صاف

دمای فعلی: 36°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 22°C

حداکثر دما: 36°C

بجنورد - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 20°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

رگبار

حداقل دما: 7°C

حداکثر دما: 15°C

بندر عباس - ایران

dust

دمای فعلی: 31°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 24°C

حداکثر دما: 34°C

بیرجند - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 27°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 27°C

تبریز - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 19°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 9°C

حداکثر دما: 21°C

زاهدان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 29°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 19°C

حداکثر دما: 32°C

زنجان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 19°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 4°C

حداکثر دما: 21°C

شیراز - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 25°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 29°C

کرمان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 27°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 11°C

حداکثر دما: 29°C

کرمانشاه - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 24°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 10°C

حداکثر دما: 23°C

گرگان - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 25°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

رگبار

حداقل دما: 11°C

حداکثر دما: 23°C

مشهد - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 26°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

isolated thunderstorms

حداقل دما: 11°C

حداکثر دما: 22°C

یزد - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 28°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 18°C

حداکثر دما: 32°C