تهران - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 32°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 22°C

حداکثر دما: 33°C

اراک - ایران

مه خفیف

دمای فعلی: 29°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 14°C

حداکثر دما: 32°C

ارومیه - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 24°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 29°C

اصفهان - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 31°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 14°C

حداکثر دما: 32°C

اهواز - ایران

صاف

دمای فعلی: 43°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 27°C

حداکثر دما: 44°C

بجنورد - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 26°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 10°C

حداکثر دما: 24°C

بندر عباس - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 33°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 27°C

حداکثر دما: 37°C

بیرجند - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 32°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 17°C

حداکثر دما: 32°C

تبریز - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 25°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 27°C

زاهدان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 36°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 19°C

حداکثر دما: 34°C

زنجان - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 29°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

وزش باد

حداقل دما: 11°C

حداکثر دما: 27°C

شیراز - ایران

صاف

دمای فعلی: 34°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 19°C

حداکثر دما: 34°C

کرمان - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 32°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 17°C

حداکثر دما: 34°C

کرمانشاه - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 33°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 14°C

حداکثر دما: 34°C

گرگان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 31°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 16°C

حداکثر دما: 29°C

مشهد - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 26°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 14°C

حداکثر دما: 28°C

یزد - ایران

صاف

دمای فعلی: 34°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 23°C

حداکثر دما: 35°C