تهران - ایران

مه خفیف

دمای فعلی: 20°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 13°C

حداکثر دما: 25°C

اراک - ایران

صاف

دمای فعلی: 15°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 5°C

حداکثر دما: 24°C

ارومیه - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 15°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 4°C

حداکثر دما: 18°C

اصفهان - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 21°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 6°C

حداکثر دما: 25°C

اهواز - ایران

صاف

دمای فعلی: 28°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 18°C

حداکثر دما: 32°C

بجنورد - ایران

صاف

دمای فعلی: 14°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 6°C

حداکثر دما: 24°C

بندر عباس - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 35°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 23°C

حداکثر دما: 35°C

بیرجند - ایران

صاف

دمای فعلی: 20°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 9°C

حداکثر دما: 27°C

تبریز - ایران

مه خفیف

دمای فعلی: 14°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 7°C

حداکثر دما: 18°C

زاهدان - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 27°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 11°C

حداکثر دما: 28°C

زنجان - ایران

صاف

دمای فعلی: 16°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 5°C

حداکثر دما: 20°C

شیراز - ایران

صاف

دمای فعلی: 24°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 11°C

حداکثر دما: 28°C

کرمان - ایران

صاف

دمای فعلی: 23°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 8°C

حداکثر دما: 28°C

کرمانشاه - ایران

صاف

دمای فعلی: 16°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 8°C

حداکثر دما: 23°C

گرگان - ایران

صاف

دمای فعلی: 30°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 15°C

حداکثر دما: 27°C

مشهد - ایران

صاف

دمای فعلی: 19°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 26°C

یزد - ایران

صاف

دمای فعلی: 24°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 15°C

حداکثر دما: 31°C