تهران - ایران

صاف

دمای فعلی: 23°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 22°C

حداکثر دما: 33°C

اراک - ایران

مه خفیف

دمای فعلی: 20°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 14°C

حداکثر دما: 31°C

ارومیه - ایران

صاف

دمای فعلی: 17°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 11°C

حداکثر دما: 28°C

اصفهان - ایران

dust

دمای فعلی: 17°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 14°C

حداکثر دما: 33°C

اهواز - ایران

صاف

دمای فعلی: 23°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 27°C

حداکثر دما: 44°C

بجنورد - ایران

صاف

دمای فعلی: 17°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 17°C

حداکثر دما: 31°C

بندر عباس - ایران

مه آلود

دمای فعلی: 32°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 27°C

حداکثر دما: 36°C

بیرجند - ایران

صاف

دمای فعلی: 13°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 18°C

حداکثر دما: 35°C

تبریز - ایران

صاف

دمای فعلی: 18°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 15°C

حداکثر دما: 28°C

زاهدان - ایران

صاف

دمای فعلی: 20°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 16°C

حداکثر دما: 34°C

زنجان - ایران

صاف

دمای فعلی: 17°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 28°C

شیراز - ایران

صاف

دمای فعلی: 22°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 17°C

حداکثر دما: 36°C

کرمان - ایران

صاف

دمای فعلی: 16°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 16°C

حداکثر دما: 35°C

کرمانشاه - ایران

صاف

دمای فعلی: 14°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 33°C

گرگان - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 24°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 19°C

حداکثر دما: 31°C

مشهد - ایران

صاف

دمای فعلی: 13°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 17°C

حداکثر دما: 34°C

یزد - ایران

صاف

دمای فعلی: 25°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 22°C

حداکثر دما: 39°C