تهران - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 37°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 27°C

حداکثر دما: 39°C

اراک - ایران

مه خفیف

دمای فعلی: 33°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 23°C

حداکثر دما: 37°C

ارومیه - ایران

صاف

دمای فعلی: 32°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 21°C

حداکثر دما: 36°C

اصفهان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 36°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 21°C

حداکثر دما: 37°C

اهواز - ایران

dust

دمای فعلی: 44°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 33°C

حداکثر دما: 49°C

بجنورد - ایران

صاف

دمای فعلی: 33°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 18°C

حداکثر دما: 36°C

بندر عباس - ایران

مه خفیف

دمای فعلی: 38°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 31°C

حداکثر دما: 42°C

بیرجند - ایران

صاف

دمای فعلی: 33°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

وزش باد

حداقل دما: 18°C

حداکثر دما: 33°C

تبریز - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 35°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 22°C

حداکثر دما: 35°C

زاهدان - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 35°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 18°C

حداکثر دما: 37°C

زنجان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 33°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

وزش باد

حداقل دما: 19°C

حداکثر دما: 32°C

شیراز - ایران

صاف

دمای فعلی: 37°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 23°C

حداکثر دما: 39°C

کرمان - ایران

صاف

دمای فعلی: 33°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 18°C

حداکثر دما: 36°C

کرمانشاه - ایران

صاف

دمای فعلی: 38°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 22°C

حداکثر دما: 41°C

گرگان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 34°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 23°C

حداکثر دما: 36°C

مشهد - ایران

صاف

دمای فعلی: 34°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 21°C

حداکثر دما: 36°C

یزد - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 38°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 26°C

حداکثر دما: 41°C