تهران - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 21°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 17°C

حداکثر دما: 27°C

اراک - ایران

dust

دمای فعلی: 25°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 9°C

حداکثر دما: 26°C

ارومیه - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 21°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 6°C

حداکثر دما: 20°C

اصفهان - ایران

dust

دمای فعلی: 30°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 7°C

حداکثر دما: 29°C

اهواز - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 38°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 23°C

حداکثر دما: 38°C

بجنورد - ایران

رگبار

دمای فعلی: 25°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 10°C

حداکثر دما: 22°C

بندر عباس - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 33°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 26°C

حداکثر دما: 37°C

بیرجند - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 32°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 13°C

حداکثر دما: 32°C

تبریز - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 19°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 10°C

حداکثر دما: 19°C

زاهدان - ایران

آفتابی

دمای فعلی: 33°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 15°C

حداکثر دما: 36°C

زنجان - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 13°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 7°C

حداکثر دما: 22°C

شیراز - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 31°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 33°C

کرمان - ایران

صاف

دمای فعلی: 31°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 10°C

حداکثر دما: 32°C

کرمانشاه - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 24°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 8°C

حداکثر دما: 26°C

گرگان - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 22°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

scattered thunderstorms

حداقل دما: 14°C

حداکثر دما: 25°C

مشهد - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 24°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 26°C

یزد - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 35°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 17°C

حداکثر دما: 33°C