تهران - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 24°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 15°C

حداکثر دما: 26°C

اراک - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 18°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 7°C

حداکثر دما: 22°C

ارومیه - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 17°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 9°C

حداکثر دما: 21°C

اصفهان - ایران

مه خفیف

دمای فعلی: 24°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 10°C

حداکثر دما: 27°C

اهواز - ایران

صاف

دمای فعلی: 36°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 23°C

حداکثر دما: 39°C

بجنورد - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 20°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 6°C

حداکثر دما: 22°C

بندر عباس - ایران

مه خفیف

دمای فعلی: 32°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 24°C

حداکثر دما: 38°C

بیرجند - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 27°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 9°C

حداکثر دما: 23°C

تبریز - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 19°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 9°C

حداکثر دما: 22°C

زاهدان - ایران

وزش باد

دمای فعلی: 32°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 13°C

حداکثر دما: 27°C

زنجان - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 18°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 8°C

حداکثر دما: 21°C

شیراز - ایران

کاملاً ابری

دمای فعلی: 26°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 14°C

حداکثر دما: 30°C

کرمان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 27°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 11°C

حداکثر دما: 27°C

کرمانشاه - ایران

صاف

دمای فعلی: 21°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 9°C

حداکثر دما: 24°C

گرگان - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 23°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

نیمه ابری

حداقل دما: 12°C

حداکثر دما: 25°C

مشهد - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 21°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

صاف

حداقل دما: 9°C

حداکثر دما: 21°C

یزد - ایران

نیمه ابری

دمای فعلی: 28°C

  پیش بینی وضعیت جوی فردا

آفتابی

حداقل دما: 16°C

حداکثر دما: 28°C